CA | ES | EN

CESSIÓ DE DADES INSCRITS EDICIÓ

A tots els inscrits del AI & Big Data Congress que hagin marcat la acceptació de cessió de dades els informem que les seves dades de contacte formen part de la base de dades d’Eurecat i CIDAI amb la finalitat d’informar de les activitats d’ambdues entitats o d’altres que puguin ser del seu interès. Així mateix, les seves dades han estat cedides a les següents entitats patrocinadores de l’esdeveniment al qual s’ha inscrit: Generalitat de Catalunya, CaixaBank, NTT Data, SAP, SDG Group, Eurecat, Ajuntament de Barcelona, BSC, CVC, Fundació i2CAT i UPC-IDEAI, per l'enviament de comunicacions comercials de l'àmbit de la tecnologia de les dades i la Intel·ligència Artificial.

Generalitat de Catalunya

Identificació del tractament:
Jornades i actes informatius en l’àmbit de les telecomunicacions i la societat de la informació.

Responsable del tractament:
Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital. Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Contacte: Carrer Salvador Espriu, 45-51, 08908 L’Hospitalet de Llobregat

Delegat de protecció de dades:
Contacte: dpd.politiquesdigitals@gencat.cat
Via Laietana, 26, 08003 Barcelona

Finalitat:
Recollir les dades de les persones alienes a la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital que s’inscriuen a jornades i actes informatius organitzats i/o col•laborats per aquest òrgan.

Conservació de les dades:
Les dades personals es conserven durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir. Transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent en matèria documental i arxiu, les dades es conservaran de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades.

Legitimació:
El tractament es realitza amb el consentiment de la persona interessada. Podeu retirar el consentiment en qualsevol moment.

Destinataris:
Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament. No es cedeixen dades a tercers ni es fan transferències internacionals de dades, tret que hi hagi una obligació legal.

Drets de les persones interessades:
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitar la limitació de les dades al responsable del tractament mitjançant els formularis d’exercici de drets que trobareu a l’enllaç Drets de les persones interessades.
També podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a www.apdcat.cat

SAP

Si vols saber més sobre la Política de Privadesa de SAP punxa aquí.

Fundació Eurecat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, FUNDACIÓ EURECAT, responsable del tractament, facilita la següent informació sobre Protecció de Dades:

• Responsable:
FUNDACIÓ EURECAT
G66210345
Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
legal@eurecat.org
Dades del delegat de protecció de dades:
dpo@eurecat.org
Finalitat del tractament de les seves dades personals:
Tractem les dades i la informació que ens faciliten a través del formulari de contacte amb la finalitat de:
• Gestionar la seva participació en aquesta activitat.
• Mantenir informats als Usuaris d’informació rellevant del seu interès en relació amb el CIDAI; a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.

Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment prestat per l’interessat per a aquesta activitat o per l’enviament de comunicacions d’informació rellevant.

Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal o consentiment exprés de l’interessat.

Drets: L’usuari pot exercir el dret d’accés a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins al moment.
L’Usuari podrà exercitar els seus drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstes a la legislació vigent, en el domicili social d’EURECAT o sol·licitar-ho mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a legal@eurecat.org.

En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).

i2cat

Accés a la política de privacitat: Política de privacitat d’i2cat

BSC (Barcelona Supercomputing Center)

Accés a la política de privacitat: Política de privacitat del BSC

NTT Data

Qui és el Responsable del Tractament de les vostres dades?
Identitat: NTT DATA Spain
Dir. Postal: Camí de la Font de la Mora 1, 28050, Madrid, Espanya.
Dir. Correu electrònic: data.protection.office@nttdata.com
Contacte amb Delegat de Protecció de Dades: Vostè pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades al correu electrònic data.protection.office@nttdata.com
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Les vostres dades personals seran tractades per:
– Gestionar l’enviament de comunicacions comercials o newsletters a través de qualsevol canal, incloent-hi mitjans electrònics (com ara correu electrònic i notificacions web) sobre notícies, cursos, activitats, esdeveniments propis o de tercers, productes, serveis, ofertes i promocions relacionats amb la tecnologia del tractament de dades, bigdata i intel·ligència artificial desenvolupades per empreses del Grup NTT DATA.
Procedència i Categories de dades tractades
Les vostres dades procedeixen de la informació que ens heu facilitat a Centre de Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (FUNDACIÓ EURECAT – CIDAI) mitjançant la vostra inscripció a l’AI & Big Data Congress 2020 i en virtut de l’acceptació de cessió de dades realitat per vostè mitjançant la casella destinada a aquest efecte.
Les categories de dades objecte de tractament són el seu nom, cognoms, adreça de correu electrònic professional, telèfon, càrrec, empresa, volum de negoci, sector activitat empresa, empleats, web, adreça, codi postal, adreça, país i província; informació de contacte i localització professional relacionada amb l’activitat professional que exerceixi o bé amb la persona jurídica en què desenvolupi aquesta activitat.
Per quant de temps conservarem les vostres dades?
Les vostres dades seran tractades en el marc de la gestió i enviament de comunicacions amb finalitats comercials, mentre no sol·liciteu la seva supressió.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La licitud del tractament de les vostres dades se sustenta en el vostre consentiment atorgat a FUNDACIÓ EURECAT – CIDAI (Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence) a través de la vostra inscripció a l’AI & Big Data Congress 2020 perquè NTT DATA us pugui enviar comunicacions comercials sobre el tractament de dades, bigdata i intel·ligència artificial.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les vostres dades personals podran ser comunicades a Empreses del Grup NTT DATA, fundacions i entitats vinculades al Grup NTT DATA. Disposa d’un llistat actualitzat de les entitats esmentades a https://es.nttdata.com/about-us, fonamentalment dedicades a la prestació de serveis de consultoria i, en el cas de les fundacions, a la consecució dels seus fins fundacionals.
Us garantim que quan les vostres dades poguessin sortir de l’Espai Econòmic Europeu, mantindran el mateix nivell de protecció en base al compliment de les disposicions previstes a la normativa europea de protecció de dades. En aquest sentit, les transferències internacionals de dades es realitzaran (i) a països amb un nivell de protecció adequat declarat per la Comissió Europea (ii) en base a l’aportació de garanties adequades com ara clàusules contractuals tipus o normes corporatives vinculants o (iii ) en virtut de l’autorització de l’autoritat de control competent o altres supòsits previstos a la normativa.
Quins són els vostres drets?
Podeu revocar en qualsevol moment els consentiments prestats. Exercida la revocació, que no tindrà caràcter retroactiu llevat de disposició legal que imposi aquest caràcter, les seves dades es poden conservar bloquejades durant els terminis de prescripció establerts per les normes aplicables. Així mateix, podeu sol·licitar a NTT DATA confirmació sobre si les vostres dades personals estan sent tractades i, en cas afirmatiu, accedir-hi. També, pot sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir.
En determinades circumstàncies, és possible sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en este cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. També podrà oposar-se al tractament de les seves dades, cas en què no tractarem les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Finalment, quan sigui procedent, es podrà exercitar el dret de portabilitat per obtenir les dades en format electrònic o que es transmetin a una altra entitat.
Per exercitar els drets esmentats, heu d’adreçar un escrit al Delegat de Protecció de Dades de la companyia, al qual s’acompanyi fotocòpia del vostre DNI o document d’identificació equivalent, a qualsevol de les adreces següents:
• Correu Postal: Camí de la Font de la Mora 1, 28050, Madrid, Espanya.
• Correu electrònic: data.protection.office@nttd.com
Per ajudar-nos a tramitar la vostra sol·licitud, us preguem indiqueu en l’assumpte “Protecció de Dades”
Finalment, se us informa del vostre dret a presentar una reclamació davant l’Agència Local de Protecció de Dades en cas que en tingui coneixement o consideri que han estat vulnerats els seus drets en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

SDG Group

El responsable del tratamiento de los datos es la empresa SDG CONSULTING ESPAÑA, S.A. (en adelante SDG Group). Los datos serán tratados con la finalidad de gestionar su inscripción, así como de ofrecerle los productos y servicios de SDG Group. La base que permite el tratamiento de los datos es su consentimiento, además de ser ello necesario para cumplir la ejecución de la relación comercial con SDG Group. Los datos personales que nos faciliten podrán ser cedidos a empresas y colaboradores (partners tecnológicos, entre otros) del Grupo SDG Group. Ver más información en la Política de Privacidad. Tiene derecho a acceder, rectificar y/o suprimir los datos suministrados, así como a solicitar su portabilidad en la siguiente dirección de email: marketing.es@sdggroup.com. Tiene también derecho a solicitar que se limite su tratamiento, o a oponerse al mismo. Si requiere información adicional y detallada sobre Protección de Datos puede consultarla en nuestra Política de privacidad.

Ajuntament de Barcelona

CVC

Accés a la política de privacitat: Política de privacitat CVC

UPC-IDEAI

Accés a la política de privacitat: Política de privacitat UPC

AI & Big Data Congress