CA | ES | EN

Coen Antens | CVC

Responsable de la Unitat de Suport a la transferència

Coen Antens | CVC

Responsable de la Unitat de Suport a la transferència

Biografia

Coen Antens va estudiar Informàtica a la Universitat Tecnològica d’Eindhoven a Holanda. Va fer el seu projecte final de carrera al Centre de Recerca de Océ, una empresa holandesa que fabrica fotocopiadores (digitals). Per completar la seva educació, va participar en el Programa “Matemàtiques per a la Indústria” a la mateixa Universitat i per acabar el seu màster va fer una estada de sis mesos en l’Institut Fraunhofer de Matemàtiques per a la Indústria en Kaiserlautern. Després de la Universitat, va començar a treballar en una companyia de Machine Vision, anomenada Beltech, i durant tres anys va proporcionar solucions de visió artificial per a entorns industrials.

Després d’aquests anys, va decidir que necessitava un canvi i així va començar a treballar com a Enginyer de Suport a la Recerca en el Centre de Visió per Computador a Barcelona, on té accés a algorismes d’última generació en Visió per Computador i l’objectiu ara és trobar aplicacions a la industria i a la vida quotidiana. Després de treballar diversos anys com a enginyer i programador, ara és el responsable del Departament de Transferència de Tecnologia, on treballa principalment com a gestor de projectes.

Smart Farming & Smart Recycling

A la primera part de la ponència, es comentarà com es pot reciclar el contingut del contenidor groc amb càmeres hiperespectrals i intel·ligència artificial. Els camions de brossa porten el contingut dels contenidors grocs als EcoParcs repartits per Catalunya. A dins d’aquestes instal·lacions hi ha diferents sistemes que separen el flux de materials en diferents classes: llaunes, TetraBricks, PET, PEAD… Una manera de fer-ho és obtenir l’espectre dels materials al NIR, ja que aquests espectres són específics per a cada material. Aquests espectres, aleshores, es poden fer servir com feature vectors per fer una classificador basat en Machine Learning. En aquesta ponència, però, s’explicarà com es poden utilitzar les imatges hiperespectrals (els hipercubs) per obtenir millors resultats amb xarxes neuronals.

A la segona part de la ponència es comentarà com la intel·ligència artificial pot ajudar a millorar els creixement dels porcs a les granges i el seu lliurament corresponent als escorxadors. Primer, s’estudia com es pot estimar el pes d’un porc amb una càmera 3D i intel·ligència artificial. S’explicarà com s’ha obtingut el dataset i com es pot entrenar una xarxa neuronal amb aquestes dades. Després del seu procés d’engreix a les granges transporten els porcs als escorxadors on són sacrificats. Es comentarà com un sistema de visió artificial compta els porcs, els controla la temperatura (per saber si estan malalts) i la brutícia.

All sessions by Coen Antens | CVC